Содержание Журнальный зал

По материалам зарубежной прессы

Подготовили А. Лешневская, Е.Полетаева, И. Мокин, Е. Захарова

Опубликовано в журнале Иностранная литература, номер 2, 2009

Следующий материал

Авторы номера

ÄÆÅÍÅÒ ÓÈÍÒÅÐÑÎÍ Jeanette Winterson Àíãëèéñêèé ïèñàòåëü. Ëàóðåàò ïðåìèè Óèòáðåäà [1985], ïðåìèè Äæîíà Ëëüþåëëèí-Ðèçà [1987] è äð. Íàãðàæäåíà îðäåíîì Áðèòàíñêîé èìïåðèè [2006]. Àâòîð ðîìàíîâ Íà ñâåòå åñòü íå òîëüêî àïåëüñèíû [Oranges...